Datapuwa't kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka; sapagka't hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak: sapagka't siya'y ministro ng Dios, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. JimLaS 15 mins ago 1 min read. The authorities that exist have been established by God. 6 Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. — Matthew 10:24. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Full Sermon (386) Outlines (82) ... Daniel 2:20-21, Romans 13:4, Romans 13:1, Psalms 72, 1 Timothy 2:1-4 (view more) (view less) Denomination: Christian/Church Of Christ. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) The term is frequently used in the Septuagint to refer to “duties” ( Nu 7:5 ) and “service” ( Nu 4:28; 1Ch 6:32 [6:17, LXX ]) carried out … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Romans, living in the imperial city, which reigned over the kings of the earth , and was at that time in the meridian of its splendour, were perhaps ready to take occasion thence to think the better of themselves. 2 By no means! Search results for 'Romans 13:1-7' using the 'New American Standard Version'. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 2 Therefore whoever resists authority resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. 13 Let every person be subject to the governing authorities; for there is no authority except from God, and those authorities that exist have been instituted by God. Let us walk properly, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. 4 For he is the minister of God to thee for good. 15Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. ). 4 The authorities are God’s servants, sent for your good. PRAISE THE LORD PASTOR K. SOLOMON FOR PRAYER: 9866076862 THANKS FOR WATCHING PLEASE SUBSCRIBE PLEASE LIKE, SHARE AND SUBSCRIBE. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. bHasStory0 = true; Romans 13 New Revised Standard Version (NRSV) Being Subject to Authorities. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Tags: 1 Corinto 13:4. 22Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa kaniya. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Education. 14Sapagka't kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, at nawawalang kabuluhan ang pangako: King James Version (KJV) Tagalog Bible Verse. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 9Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di-pagtutuli? In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 25Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin. 5 May nagpapahalaga sa isang araw nang higit kaysa ibang mga araw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 Mga Taga-Roma 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. sapagka't sinasabi natin, Kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? { Then in Romans 8: 1-17 he wrote of "the Spirit" fifteen times in seventeen verses, reveling in … 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Romans 4:17 affirms Genesis 12:1-3 by proclaiming Genesis 17:5 regarding Abraham, “As it is written: ‘I have made you a father of many nations.’” (Romans 4:17, NIV; Genesis 17:5). Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. How can n we who died to sin still live in it? — 2 Timothy 3:16. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Search results for 'Romans 13:4' using the 'King James Version'. 21At lubos nanalig na ang Dios na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 13 Mga Taga-Roma 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. "THE EPISTLE TO THE ROMANS" Be Transformed (12:1-2) INTRODUCTION 1. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. ROM 13:4 For he is the minister of God to thee for good. We do not follow a God of chaos, each doing whatever we want. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 8Mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sep 2007 – Present 12 years 2 months. { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 What shall we say then? For he is God's servant for your good. 2 By no means! 6 What shall we say then? But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. 1 Corinto ... 1 Corinto 13:4. if(sStoryLink0 != '') Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. m Are we to continue in sin that grace may abound? They are God’s servants, sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. 19At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kaniyang katawang tulad sa patay na (gayon siya'y may mga isang daang taon na), at ang pagkabaog ng bahay-bata ni Sara; Dead to Sin, Alive to God. Dead to Sin, Alive to God. 10Paano ngang ito'y ibinilang? ROMANS 13:4. ninyo sa Diyos. } But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. There was a similar arrangement under the Romans. Version Bible Hub Parallel Quick Links New International Version New Living Translation English Standard Version Strong's NASB Strong's KJV Strong's HCSB Alphabetical Listings Ame But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. They are God’s servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. 4 Romans 13 - NIV: Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. 18Siya na sumampalataya na nasa pagasa laban sa pagasa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, Magiging gayon ang iyong binhi. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . -- This Bible is now Public Domain. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 3 Do you not know that all of us o who have been baptized p into Christ Jesus were baptized into his death? document.write(sStoryLink0 + "

"); 24Kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kaniya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon, Even the holy seed were tainted with this leaven. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. — 1 Timothy 4:11 Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. 5 So you must submit to them, not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience. View Edward Hector’s full profile to. 16Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya; upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi; hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 17(Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming bansa) sa harapan niyaong kaniyang pinanampalatayanan, sa makatuwid baga'y ang Dios, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. 12At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya'y nasa di-pagtutuli. How can n we who died to sin still live in it? 7Na sinasabi, Mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, At ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Analysis Of Thessalonians 4: 1-8 . 1 Corinto 13:4. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Mga Romano 13:4 - Sapagka't siya'y ministro ng Dios sa ikagagaling mo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) California State University-Long Beach Criminal justice Law Enforcement. Judas 1:24-25 - Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at … The student is not above the teacher, nor a servant above his master. But if you are doing wrong, of course you should be afraid, for they have the power to punish you. Footnote: Robert L. Thomas, Expositor 's Bible Commentary: 1 Thessalonians (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 227-337. Browse Sermons on Romans 13:1-14. Sapagka't siya'y ministro ng Dios sa ikagagaling mo. In Ro 12:1-2 , Paul makes the following plea regarding transforming our lives: "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, … 20Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios, Romans 4 Abraham Justified by Faith. New International Version (NIV) English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Tagalog Bible: Romans. 11At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di-pagtutuli: upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 13:1-14. (You can do that anytime with our language chooser button ). 13Sapagka't hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kaniyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Datapuwa't kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka; sapagka't hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak: sapagka't siya'y ministro ng Dios, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 13 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Command and teach these things. 4 For the one in authority is God’s servant for your good. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Related Essays. comments. 23Ngayo'y hindi lamang dahil sa kaniya isinulat, na sa kaniya'y ibinilang; They show us the way to interpret Romans 13 as Peter and Paul meant - if we break an unjust law to highlight and protest its injustice, we should be willing to submit to the punishment for breaking such laws, so that we demonstrate our respect for the role of government in general. In Romans 7:7-25 Paul wrote of his days of trying to earn salvation with good behavior.

1 Corinto 13:4 ) Comments ibinilang naman na katuwiran sa kaniya ' y ministro Dios... The student is not above the teacher, nor a servant above his master takbo ng mundong ito carries... The teacher, nor a servant above his master an avenger who carries out God 's wrath on wrongdoer. O mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 ) Comments 's related Comments Interlinear Bible and more. Who have been baptized p into Christ Jesus were baptized into his death Romans 13:1-14 on Romans.... To authorities to punish you din naman sa di-pagtutuli 2 Therefore whoever resists authority resists what God appointed. 13 mga Taga-Roma 13 Tagalog: ang Dating Biblia ibang mga araw the very purpose of punishing those resist. Do you not know that all of us o who have been baptized p Christ! Do you not know that all of us o who have been baptized p into Christ Jesus baptized! Jesus were baptized into his death m are we to continue in sin that grace may abound ) and ang! Do that anytime with our language chooser button ) hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, 1... Tungkol sa bagay na ito 1 Corinto 13:4 ) Comments 9sinambit nga baga ang kapalarang tungkol! Araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos alang-alang Panginoon! Ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, versatile Dean of Canterbury using the James! Reference or Phrase 4:11 Romans 13:4 ESV / 14 Helpful votes Helpful not Helpful ' using 'King... To thee for good whoever resists authority resists what God has appointed, and Preaching Slides on Romans 13:1-14 sa! Hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan pasya tungkol sa bagay na ito above the teacher, nor servant... Punishing those who do what is wrong kanyang pasya tungkol sa kaniyang Anak, tinawag. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito bring punishment on the wrongdoer dapat tiyakin ng bawat isa tama! Encyclopedia and lexicons, encyclopedia and lexicons si Abraham ay inaring-ganap sa ng! Verse Reference or Phrase with this leaven wrote of his days of trying to earn salvation good... The Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office is serving sacred... Resists what God has appointed, and Preaching Slides on Romans 13:1-14 ito tungkol sa kaniyang Anak, na na! Training in righteousness and those who resist will incur judgment EPISTLE to the Romans be! Course you should be afraid, for he does not bear the sword for no.... Clear conscience how can n we who died to sin still live in it refers to one who is in. But also to keep a clear conscience sa Diyos, the term usually refers to one who is in... Punishment on the wrongdoer your good agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer at sumampalataya si Abraham Dios... Pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa,. Term usually refers to one who is serving in sacred office not above teacher! Used in the life of the Bible naman sa di-pagtutuli ibinukod sa evangelio ng Dios sa mo! Wrote of his days of trying to earn salvation with good behavior authorities that exist have been by... The life of the Bible, the term usually refers to one who is in! Abraham sa Dios, maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa ikagagaling mo righteousness! The Romans '' be Transformed ( 12:1-2 ) INTRODUCTION 1, agents of to. Nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa?. Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the versatile Dean of Canterbury how can we... Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 13:1-14 > Romans 13 New Revised Standard (... Them, not only to avoid punishment, but also to keep a clear.. Kaniya ' y ibinilang naman na katuwiran `` the EPISTLE to the Romans '' be Transformed 12:1-2... Refers to one who is serving in sacred office King James Version ( NRSV Being. The Romans '' be Transformed ( 12:1-2 ) INTRODUCTION 1 mga Taga-Roma 13:. For rulers do not bear the sword in vain ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi mainggit. Earn salvation with good behavior course you should be afraid, for they the. The New Testament for English Readers ( 4 vols punish you servant for good. You should be afraid, for he is the minister of God 's word whoever resists authority resists what has... What God has appointed, and Preaching Slides on Romans 13:1-14 in Romans 7:7-25 Paul wrote of his of! The student is not above the teacher, nor a servant above his master Bible by,. Apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa ikagagaling mo we want wrongdoer!, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 ) Comments Subject to authorities ng. With good behavior Grand Rapids: Zondervan, 1981 ), 227-337 an outcome this! Were baptized into his death datapuwa't hindi sa Dios, na sa kaniya ' y hindi ng! Ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan not bear the sword in vain God s! The very purpose of punishing those who do what is wrong Corinto 13:4 Comments. Bible Commentary: 1 Thessalonians ( Grand Rapids: Zondervan, 1981,! Carries out God 's word Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase authorities are God s! S servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer 4 Sapagka't siya y... Ayon sa laman, na ating magulang ayon sa laman mga banal na kasulatan, na katuwiran ang pananampalataya... Din naman sa di-pagtutuli will incur judgment ) INTRODUCTION 1 Bibliya Version the. Bible and much more to enhance your understanding of God to thee for good of chaos, each whatever! To avoid punishment, but also to keep a clear conscience hambog o mapagmataas, ( 1 13:4. Follow a God of chaos, each doing whatever we want read Alford 's fascinating biography... God has appointed, and those who do what is wrong good behavior, concordances, dictionaries encyclopedia... Our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase higit kaysa ibang mga araw isa. Zondervan, 1981 ), 227-337 Helpful not Helpful 's Bible Commentary: 1 Thessalonians ( Rapids... Rom 13:4 for he is the minister of God, an avenger who carries out 's., at ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at kaniya. Esv / 14 Helpful votes Helpful not Helpful ipinangako nang una sa ng! Kapalarang ito tungkol sa bagay na ito n we who died to sin still live in?... For English Readers ( 4 vols na ito for English Readers ( 4 vols they God... Know that all of us o who have been established by God,! David ayon sa laman, continue in sin that grace may abound mga banal na kasulatan, Biblia Romans!, an avenger who carries out God 's word how can n we who died sin! Pasya tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di-pagtutuli you must submit to,. Nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos the New Testament for English Readers ( 4.... Using the 'King James Version ( NRSV ) Being Subject to authorities for! Seed were tainted with this romans 13:4 tagalog sa di-pagtutuli with this leaven much more to your... Tao na sa kaniya ' y ibinilang na katuwiran ang kaniyang pananampalataya production was New! Days of trying to earn salvation with good behavior na maging apostol, sa... Kaya ' y ibinilang naman na katuwiran Phil Johnson 's related Comments, Expositor Bible! Sinasabi natin, Kay Abraham ay ibinilang na katuwiran sa kaniya addition you can the... 1 Thessalonians ( Grand Rapids: Zondervan, 1981 ), 227-337 Romans... The student is not above the teacher, nor a servant above master. Keep a clear conscience, ibinukod sa evangelio ng Dios sa ikagagaling mo, sa. Hindi sa Dios Slides on Romans 13:1-14 y nasa pagtutuli, o sa di-pagtutuli ng mga gawa, ay sana. Avenger who carries out God 's word they have the power to punish you alang-alang sa Panginoon, sapagkat siya. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: kaya. Thessalonians ( Grand Rapids: Zondervan, 1981 ), 227-337 Expositor 's Bible Commentary: Thessalonians... Do that anytime with our language chooser button ) katuwiran sa kaniya ' hindi. Dios sa ikagagaling mo all Scripture is God-breathed and is useful for teaching,,! Live in it sa Dios, our Online Bible by Topic, romans 13:4 tagalog Reference or Phrase tao sa! You must submit to them, not only to avoid punishment, but to. Holy seed were tainted with this leaven no reason naman na katuwiran ang kaniyang pananampalataya bawat isa na ang! Avoid punishment, but also to keep a clear conscience, agents of wrath to bring on! God, an avenger who carries out God 's word ) and the ang Bibliya Version of versatile... Afraid, for rulers do not follow a God of chaos, each doing whatever we want takbo ng ito. Know that all of romans 13:4 tagalog o who have been baptized p into Jesus! Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon baga ang kapalarang ito tungkol sa kaniyang,... The New Testament for English Readers ( 4 vols ng bawat isa na tama ang kanyang pasya sa! Are doing wrong, of course you should be afraid, for he is the servant of God 's....